Test iz web programiranja

Test iz web programiranja

Test je informativnog karaktera i služi za bolju procenu vašeg nivoa znanja, kako biste lakše doneli odluku o tome koji kurs da upišete. Prvenstveno je namenjen onima koji imaju neka znanja iz IT oblasti ali nisu sigurni da li su odgovarajuća za upis na napredni nivo kurseva ili je potrebno pohađati neki od osnovnih nivoa i utvrditi gradivo. U zavisnosti od broja tačnih odgovora, na kraju testa, dobićete preporuku koji kurs treba izabrati.

Pitanje 1

Da bi se dohvatio tačan datum u mesecu u kodu treba dodati metod:
var datum = new Date();var datum_dan = datum.xxx

 1.  getDate()
 2.  setDate()
 3.  Date()
 4.  getDay()

Pitanje 2

Linija koda document.getElementById("element_id").value = x;

 1.  postavlja sadržaj promenljive x kao value vrednost elementa forme
 2.  dohvata sadržaj value vrednosti elementa forme i dodeljuje ga promenljivoj x
 3.  dohvata element forme i kreira objekat u promenljivoj x
 4.  sadržaj promenljive x menja celim elementom forme

Pitanje 3

Linija koda ddd=document.formular.placanje.options.[document.formular.placanje.selectedIndex].text;

 1.  je sintaksno neispravna
 2.  dohvata vidljiv tekst selektovanog elementa padajuće liste
 3.  dohvata redni broj selektovanog indeksa padajuće liste
 4.  dohvata sve elemente padajuće liste koji imaju definisan atribut text

Pitanje 4

Događaj onBlur() aktivira se:

 1.  klikom na unutrašnost tekstualnog polja
 2.  klikom na taster tipa Button
 3.  klikom na radio taster ili checkbox
 4.  izlaskom iz fokusa tekstualnog polja

Pitanje 5

Ako se koristi browser Mozilla, potreban je kod:

 1.  navigator.appCodeName
 2.  navigator.appName
 3.  navigator.appVersion
 4.  navigator.platform

Pitanje 6

Rezultat rada linije koda document.write(eval("1+2")); je:

 1.  12
 2.  1+2
 3.  3
 4.  3.00

Pitanje 7

Rezultat u promenljivoj x je var a="Pera"; var x = a.length;

 1.  3
 2.  2
 3.  Null
 4.  4

Pitanje 8

Rezultat u promenljivoj x je var a="Pera"; var x = a.charAt(2);

 1.  e
 2.  Pe
 3.  ra
 4.  r

Pitanje 9

Rezultat u promenljivoj x je var a="Pera"; x=a.substring(1,3);

 1.  per
 2.  pe
 3.  era
 4.  er

Pitanje 10

Rezultat u promenljivoj x je var a="Pera"; x = a.indexOf("z");

 1.  0
 2.  1
 3.  -1
 4.  -0

Pitanje 11

Rezultat u promenljivoj x je var x= Math.round(4.7);

 1.  5
 2.  4
 3.  4.5
 4.  4.7

Pitanje 12

Svojstvo pomoću koga se Java script-om interaktivno definiše sadržaj unutar web strane je:

 1.  insert
 2.  insertText
 3.  innerHTML
 4.  bind

Pitanje 13

Kreiranje kolačića se vrši pomoću koda:

 1.  create
 2.  createCookie
 3.  document.cookie
 4.  create.cookie

Pitanje 14

Kod paterna regularnog izraza re=/^(\d){1,4}\/(\d){2}$/ dozvoljena je sledeća vrednost:

 1.  14\07
 2.  A2/7
 3.  22/07
 4.  22/7

Pitanje 15

U kodu $(document).ready(function(){ $('.buttons').click(function(event){... nešto će se desiti nakon klika na

 1.  taster tipa button
 2.  bilo koji element koji ima atribut id definisan imenom buttons
 3.  samo element na koji može da se klikne (kao element forme)
 4.  bilo koji element koji ima atribut class definisan imenom buttons

Pitanje 16

Dodavanje CSS stila je izvršeno $('div:eq(2)').addClass('mojstil');

 1.  drugom div elementu u stranici
 2.  drugom div elementu u okviru selektora
 3.  prvoj dvojici div elemenata
 4.  trećem div elementu u stranici