Test iz web dizajna

Test iz web dizajna

Test je informativnog karaktera i služi za bolju procenu vašeg nivoa znanja, kako biste lakše doneli odluku o tome koji kurs da upišete. Prvenstveno je namenjen onima koji imaju neka znanja iz IT oblasti ali nisu sigurni da li su odgovarajuća za upis na napredni nivo kurseva ili je potrebno pohađati neki od osnovnih nivoa i utvrditi gradivo. U zavisnosti od broja tačnih odgovora, na kraju testa, dobićete preporuku koji kurs treba izabrati.

Pitanje 1

Ispravna sintaksa elementa za prelazak u novi red je:

 1.  <p>
 2.  <break>
 3.  <b>
 4.  <br/>

Pitanje 2

Google chrome je:

 1.  web browser
 2.  web pretraživač
 3.  web server
 4.  internet pretraživač

Pitanje 3

Element title pripada elementu:

 1.  body
 2.  head
 3.  table
 4.  pasus

Pitanje 4

Element H6 ima sadržaj koji je:

 1.  najveće veličine
 2.  malo veći od najmanje veličine
 3.  malo manji od najveće
 4.  najmanje veličine

Pitanje 5

Boja se može reprezentovati na jedan od sledećih načina:

 1.  color="#000000"
 2.  color="000000#"
 3.  color="#black"
 4.  color="crna"

Pitanje 6

Ukoliko se za veličinu izabere relativna veličina od 50% tada je veličina tog elementa:

 1.  50% rezolucije ekrana
 2.  50% od dužine koju treba programer da dešiniše pre toga
 3.  50% od dužine nadređenog elementa
 4.  50% od dimenzije sajta

Pitanje 7

Element EMBED se najčešće koristi za:

 1.  ugnježdavanje drugih HTML stranica u inicijalnu HTML stranicu
 2.  za rad sa tesktualnim fajlovima
 3.  za informacije koje browser šalje serveru
 4.  prikaz multimedije

Pitanje 8

Neuređena lista se definiše tagovima:

 1.  ol i li
 2.  lo i li
 3.  dd i li
 4.  ul i li

Pitanje 9

Tag kojim se definiše zaglavlje tabele je:

 1.  tr
 2.  td
 3.  head
 4.  th

Pitanje 10

Preporučena organizacija sadržaja sajta je:

 1.  frejmovima
 2.  tabelama
 3.  tagom div i pomoću css-a
 4.  i-frejmovima

Pitanje 11

Ukoliko se želi slanje podataka iz forme pri čemu se podaci ne prikazuju u URL adresi koristi se metod:

 1.  POST
 2.  GET
 3.  SECRET
 4.  BLOCK

Pitanje 12

Definisanje pozadinske boje je pomoću:

 1.  color-bg
 2.  bd_color
 3.  background-color
 4.  bd-color

Pitanje 13

Boja teksta se definiše sa:

 1.  color-text
 2.  color
 3.  text-color
 4.  text

Pitanje 14

Ukoliko je potrebo elementima lista ukloniti oznake koristi se:

 1.  list-type: none;
 2.  list-style: none;
 3.  list-style-type: none;
 4.  list-bullet: none;

Pitanje 15

U slučaju da je definisano margin:10px;

 1.  samo gornja margina je 10px
 2.  gornja i donja margina su po 10px
 3.  leva i desna margina su po 10px
 4.  sve margine su po 10px

Pitanje 16

Centriranje sadržaja diva u kome je ceo sajt, po sredini browsera, je pomoću:

 1.  float:center
 2.  align:center
 3.  valign:middle
 4.  margin:auto